Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vindt u de voorwaarden voor gebruik van onze website rustlersgamesafe.com (“onze sites”). Gelieve deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u een van de sites gebruikt. Door gebruik te maken van onze sites, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en ermee instemt. Gelieve geen gebruik te maken van onze sites als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

2. INFORMATIE OVER ONS

Rustlersonline.com is een website die wordt beheerd door Kepak Convenience Foods (“Wij”). Wij zijn geregistreerd in Ierland onder het bedrijfsnummer 377773 en hebben als ons geregistreerd kantoor Kepak Convenience Food, Unit 3, Block 10, Blanchardstown Corporate Park, Blanchardstown, Dublin, 15

3. TOEGANG TOT ONZE SITES

De toegang tot onze sites wordt toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor de op onze sites aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te wijzigen (zie hieronder). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als onze sites op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn, ongeacht de reden hiervoor. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze sites beperken. Het is uw verantwoordelijk al het nodige te doen om toegang te krijgen tot onze sites. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding op onze sites terechtkomen, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich eraan houden.

4. RECHTEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze sites en op het materiaal dat op onze sites wordt gepubliceerd. Dat materiaal is wereldwijd beschermd door auteursrechten en verdragen. Alle rechten zijn voorbehouden. U mag één exemplaar afdrukken en delen downloaden van een of meer pagina’s van onze sites voor eigen gebruik. U mag ook anderen binnen uw organisatie attent maken op het materiaal dat op onze sites is gepubliceerd. U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload, op geen enkele wijze veranderen, en u mag illustraties, foto’s, video’s, audiofragmenten of om het even welk grafisch materiaal niet los van de bijbehorende tekst gebruiken. Onze status (en die van met naam genoemde personen die tot onze websites hebben bijgedragen) als auteurs van materiaal op onze sites moet altijd worden vermeld. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze sites gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie hebt verkregen van ons of onze licentiegevers. Als u een deel van onze sites afdrukt of kopieert in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt onmiddellijk uw recht om onze sites te gebruiken en moet u, naar onze keuze, alle gemaakte kopieën van het materiaal vernietigen of aan ons bezorgen.

5. BETROUWBAARHEID VAN GEPUBLICEERDE INFORMATIE

Opmerkingen en andere materialen die op onze sites zijn geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Derhalve wijzen wij elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid als gevolg van het vertrouwen op die materialen door bezoekers aan onze sites of door anderen die van enig onderdeel van de inhoud van onze site op de hoogte zijn gesteld, van de hand.

6. ONZE SITES WORDEN REGELMATIG GEWIJZIGD

Wij streven ernaar onze sites regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien dat nodig is, kunnen wij de toegang tot onze sites opschorten of de sites voor onbepaalde tijd sluiten. Materiaal op onze sites kan op enig moment verouderd zijn, en wij hebben geen enkele verplichting om dat materiaal bij te werken.

7. OUR LIABILITY

Het op onze site getoonde materiaal wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie voor wat betreft de juistheid daarvan. In zoverre bij wet toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze bedrijven en met ons verbonden derden uitdrukkelijk de volgende verantwoordelijkheden uit:

• Alle condities, garanties en andere termen die anders uit de wet, het gewoonterecht (common law) of het equity-recht (law of equity) zouden kunnen voortvloeien.
• Alle aansprakelijkheid voor elk direct of indirect verlies en voor alle directe, indirecte of gevolgschade die een gebruiker heeft geleden in verband met onze sites of in verband met het gebruik, de verhindering tot gebruik of de gevolgen van het gebruik van onze sites, de websites die eraan gekoppeld zijn en het materiaal dat erop gepubliceerd is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor:
• inkomensverlies of omzetderving;
• gemiste kansen;
• gederfde winst of verlies van contracten;
• verlies van verwachte besparingen;
• verlies van gegevens;
• verlies van goodwill;
• verspilde management- of kantoortijd; en
• voor elk ander verlies of alle andere schade van enigerlei aard, ongeacht de wijze waarop dat verlies of die schade is ontstaan en ongeacht of dat verlies of die schade veroorzaakt is door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien het verlies of de schade te voorzien was. Het bovenvermelde heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze onjuiste voorstellingen of onjuiste voorstellingen met betrekking tot een fundamentele zaak, noch op enige andere aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

8. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITES

Wij verwerken gegevens over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze sites te gebruiken, stemt u in met die verwerking en verzekert u dat alle door u verstrekte gegevens nauwkeurig zijn.

9. VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE INBREUKEN

Het is u niet toegestaan onze site te misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of technisch schadelijke materialen in omloop te brengen. U dient zich te onthouden van pogingen tot onbevoegde toegang tot onze sites, de server waarop onze sites zijn opgeslagen of enige met onze sites verbonden server, computer of database. U dient zich te onthouden van aanvallen op onze sites door middel van een zogenoemde “denial-of-service attack” of “distributed denial-of-service attack” Schending van deze bepaling vormt een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen elke schending van dien aard melden bij de desbetreffende opsporingsinstanties en met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om gebruik te maken van onze site onmiddellijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een “distributed denial-of-service attack”, virussen of ander technisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze sites of het door u downloaden van daarop, of op enige daaraan gekoppelde website, geplaatst materiaal.

10. LINKS NAAR ONZE SITES

U mag een link creëren naar onze homepagina, mits u dat doet op een wijze die eerlijk en wettig is en geen schade toebrengt aan of voordeel trekt uit onze reputatie. Het is u echter niet toegestaan een link zodanig aan te brengen dat enige vorm van samenwerking, goedkeuring of instemming van onze kant wordt gesuggereerd waar deze niet bestaat. U mag geen link aanbrengen vanaf een website die niet van u is. Onze sites mogen niet in een kader op andere sites worden geplaatst, en u mag geen link creëren naar enig ander onderdeel van onze sites dan de homepagina. Wij behouden ons het recht voor zonder nadere kennisgeving onze toestemming voor het aanbrengen van links in te trekken. De website van waaraf u een link maakt, moet in elk opzicht in overeenstemming zijn met de standaards opgenomen in de Algemene voorwaarden. Indien u op een andere manier gebruik wilt maken van materiaal op onze sites dan hierboven is beschreven, kunt u uw verzoek richten aan info@kepak.com

11. LINKS VANAF ONZE SITES

Indien onze sites links bevatten naar andere sites en bronnen van derden, worden deze links louter te uwer informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of bronnen of voor enig verlies of enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan. Kepak verklaart hierbij dat op het ogenblik dat de links werden gecreëerd, er geen illegale inhoud op de externe site werd aangetroffen.

12. RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van vorderingen als gevolg van, of in verband met, een bezoek aan onze sites, hoewel wij het recht behouden een proces tegen u aan te gaan voor het niet naleven van deze voorwaarden in het land waar u verblijft of in elk ander relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Engels recht.

13. HANDELSMERKEN

“Rustlers” is een [in het VK geregistreerd] handelsmerk van Kepak Convenience foods.

14. VARIATIES

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door deze webpagina bij te werken. U wordt geacht deze pagina nu en dan te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u. Het is mogelijk dat sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze sites zijn gepubliceerd.

15. BEZORGDHEID

Indien u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze sites verschijnt, kunt u contact opnemen met info@kepak.com. Promotor: Kepak Convenience Foods, The Snackhouse, St Georges Park, Kirkham, Preston, PR4 2DZ. Gebruik deze Algemene voorwaarden als referentie. www.rustlers.nl

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze sites.